کربنات پتاسیم - K2CO3 - سامن شیمی

پتاس به تیتر مکمل به جهت افزایش مواد غذایی در خوراک دام اضافه می شود که باعث پرورش تندرست حیوانات می گردد. کرب

توسط ABDOOSNEWS در 1 فروردین 1401
پتاس به تیتر مکمل به جهت افزایش مواد غذایی در خوراک دام اضافه می شود که باعث پرورش تندرست حیوانات می گردد. کربنات پتاسیم را می توان در بستهبندی اول خویش به بدور از تابش نور خورشید و سوز‌و‌سرما و یخبندان مراقبت کرد. این ماده شیمیایی همچنین می بایست در جایی خنک و حیاتی دمای مناسب، مهم تهویه کافی و به دور از نور خورشید و عامل ها و مواد شیمیایی ناسازگار مثل اسیدها انبار شود. اساسی تبخیر و تبلور دوباره کربنات سدیم و پتاسیم به ترتیب اهمیت عیار 5/97 و 5/98 و بازیابی 53/93 و 23/93 تولید شد. تماس اهمیت چشم می تواند سبب ساز به آسیب به قرنیه، سوزش و در مواردی کوری می شود. در صورت بازخورد اساسی چشم میتواند منجر آسیبهای جدی در حوزه‌ چشم گردد. کلرید پتاسیم نخست با الکترولیز به هیدروکسید پتاسیم (KOH) تبدیل می شود. یکسری از ترکیبات متداول پتاسیم از گزاره کربنات پتاسیم و کلرید پتاسیم وجود دارد. طبق معمول پتاسیم بی کربنات به شکل سفید کریستالی و یا گرانولهای سپید رنگ وجود دارد. این ساختار معمولا به مراد آزاد سازی کربن دیاکسید در پختن غذاها استفاده میشود، جهت خاموش کردن آتش در صنعت مواد خاموشکننده آتش در شیمی خشک، به عنوان یک معرف و به تیتر یک بافر قادر در داروسازی مصرف میشود. این ماده یک نمک دیپتاسیم اسید کربنیک است. همچنین محصولات جانبی دیگر استخراج آلومینا از نفلین سینیت، کربنات سدیم و پتاسیم است. همچنین یک جایگزین دوچندان امنتر به جهت پتاسیم هیدروکسیداست، که اکثر اوقات در باتریها و موردها کاربردی دیگر استعمال کربنات پتاسیم مرک میشود. به منظور قابل انعطاف سازی آب سخت، می قدرت آن را به آب بیش تر کرد؛ چون مانع از عده شدگی کلسیم، منیزیم و یون های دیگر در آب مشقت بار می شود. افزودن همین متاع جهت قابل انعطاف کردن و گرفتن سختی آب های به کارگیری می شود. برای کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از کربنات پتاسیم مشهد ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب