یاد بگیرید دقیقا چگونه حلقه شنا بادی را در 2 روز بهبود دادم

همه آببازسانان نوین کنونی برآمده از این گروه از نهنگها هستند. تفاوت دیگر کهنآببازسانان با نهنگهای امروزین در

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

همه آببازسانان نوین کنونی برآمده از این گروه از نهنگها هستند. تفاوت دیگر کهنآببازسانان با نهنگهای امروزین در ثابت بودن فک بالایی در نهنگها است در حالی که این فک در نیاکانشان توانایی حرکت داشت و میتوانست بچرخد. خسروسوسماران تیرهای از کهنآببازسانان همنیا بودند که در زمانهای به نسبت متاخرتری از دیگر آببازسانان در میانهٔ تا پایان ائوسن و به گمانی آغاز اولیگوسن ظاهر شدند. با چنین توصیفی میتوان نتیجه گرفت که کهنآببازسانان تا آن هنگام به شکل خسروسوسماریشان به گونه کامل آبزی شده بودند. نتیجه آن شدهاست که گردنی کوتاه و سخت پدید آمده که تعادل سر را برقرار میکند. گودالوار بودن استخوانهای جمجمه و گوش در سر نهنگهای دنداندار کهن نشان از وجود خربزهای و در نتیجه توانایی آنها در پیدا کردن طعمه و موقعیتیابی توسط پژواکیابی صوتی دارد. جمجمهٔ آببازسانان دنداندار نامتقارن است تا بتواند به تولید صدا توسط خربزهای و نیز گذر لولهٔ حلقه شناور بادی تنفسی کمک کند. این تغییر بنیادین پدید آمدن روزنه آروارهای بزرگ بود که باعث شد لایهای مملو از چربی، صداها را به استخوانهای گوشی، که در نهنگهای دنداندار برای گرفتن بسامدهای بالا بهتر تطبیق یافته بودند، هدایت کند. این روند بعدها با پدید آمدن دمباله در دورودونتیان کامل شد و آنها - همانند نهنگهای امروزین - توسط حرکت پشتی-بطنی به پیش میرفتند.

آنها شباهتهایی با نهنگهای بیدندان نوین همچون وجود شیارها و دریچههای خونرسانی به دور دندانها و بافتهای پوششی دور آنها - که بعدها به ساختارهای بزرگتری برای رساندن خون به صفحههای شانهای تبدیل شدند - داشتند. مسئول چنین فرایندی بخش خربزهای در جلوی سر است؛ بخشی بزرگ و نامتقارن (با اندکی تمایل به سوی راست جمجمه) ساخته شده از چربی که بر روی لایهای از بافت ارتباطی صخیم بر بالای پوزه استخوانی جمجمه قرار گرفتهاست. در این آببازان، استخوانهای جمجمه و گوش، شکلی گودالوار پیدا کرده بودند که به احتمال زیاد نشان از وجود خربزهای (ملون) در آن بخشها دارد. نخستین آببازسانان برای بهرهگیری از منابع غذایی موجود در رودخانهها و دریاها پا به درون آب گذاشتند؛ اگرچه این احتمال نیز وجود دارد که برای رهایی از پرتو فروسرخ خورشید تن به آب زده باشند. سنگوارهها نشان میدهند که توانایی بهرهگیری از بسامد بالا احتمالاً در همان دورههای آغازین فرگشت این جانوران شکل گرفتهاست. امکان آن میرود که این بازی از چین و یا هند داخل خاک افغانستان شده باشد. آببازسانان نوین با نیاکان کهنآببازشان تفاوتهایی دارند؛ از جمله آنها میتوان به ارتباط میان استخوانها در جمجمه برای تطابق بهتر باگذار ورودی بینی (سوراخ هوا) از جلوی سر به بالای آن اشاره کرد.

امروزه اما این ضریب در بالاترین میزان خود در میان اعضای خانواده دلفینیان به ۴٫۵۶ میرسد. در همین رابطه باید اشاره داشته باشیم که از نظر طراحی این محصول ظاهری گرد را داراست که با رنگ آبی شکل گرفته و همین امر هم باعث شده تا یک رنگ خاص را شما در اختیار داشته باشید. چنین ضریب مغزی بالاتر از ضریب مغزی بسیاری از نخستیان و مقایسهپذیر با ضریب مغزی انسان است. ۱۱ دندان در فک بالایی این نهنگهای بیدندان کهن یکی بیشتر از ۱۰ دندان خسروسوسماران است. پس از سالها این حرکات به ورزش بزکشی تبدیل شده به عوض آدم بز را کش مینمودند. همچنین، دانشمندان بر این باورند که نهنگهای نوین کنونی همگی از خسروسوسماران فرگشت یافتهاند؛ چنین چیزی خسروسوسماران را تبدیل به یک گروه فراگیر میکند. همچنین، ستون مهرههای دلفینها امکان ذخیره انرژی و کم کردن ارتعاشها در آن و کنترل چگونگی تغییر شکل بدن در هنگام شنا را میدهد. بررسی سنگوارههای این ماهیها نشان از آن دارند که فرگشت حساسیت به این صداها در آنها از همان زمانهای آغازین فرگشت آببازسانان آغاز شدهاست.

این تغییر مهم برای نخستین بار در کانالهای شبهچرخشی رمینگتوننهنگهای ائوسن میانی دیده شد و باعثگذاری بنیادین از محیط خاکی به آبی شد. پهلوانان افغان برای نخستین بار پس از کسب عضویت در خانواده المپیک بینالمللی در سال ۱۹۳۴ میلادی روانه بازیهای المپیک شدند که نتایج ورزشکاران افغان قناعت بخش خوانده شد. نخستین نهنگهای دنداندار از اواخر اولیگوسن آغازین در آمریکای شمالی شناخته شدند. درین اواخر تیم ملی والیبال کشور به کمک فدراسیون و کمیته ملی المپیک به سفرهای متعدد اعضام گردیده و نتایج نسبتاً خوبی را کسب نمودند که یکی ازمهمترین آنها در مسابقات جام ملتهای آسیا درایران در سال ۲۰۱۱ م رقم خورد. زیاده مسابقات ورزشی به منظور تجلیل از روزهای خجسته سال و روزهای ملی اجرا میشود. تیم زنان چین در آخرین دوره این مسابقات در اینچئون ۲۰۱۴ موفق به کسب مقام قهرمانی شده بودند. این جانور بزرگجثه جمجمهای خسروسوسمارشکل داشت، با این تفاوت که پوزهاش پهن و صاف بود. برای نمونه، جمجمهٔ آببازسانان در مقایسه با پستانداران دیگر دوررفته و محفظهٔ مغزی (در پشت پوزه) کوچک شدهاست.

 This c​onte nt w᠎as wri​tt᠎en ᠎by GSA C on​tent Genera tor DEMO!

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن