حلقه شنا بادی مدل Mondo کد 16762

از لحاظ تاریخی، در گذشته تصور بر این بود که آببازسانان انواعی از ماهی هستند. نیاکان گوشتخوار آببازسانان را ام

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

از لحاظ تاریخی، در گذشته تصور بر این بود که آببازسانان انواعی از ماهی هستند. نیاکان گوشتخوار آببازسانان را اما جفتسمانی تشکیل دادند که ظاهری همچون گرگهای امروزی داشتند و برای خوردن ماهی و سختپوستان به درون آبهای شیرین رفتند. اگرچه ارسطو به این اشاره کرده بود که نهنگها برای تنفس به سطح آب میآیند، این باور حتی تا هنگام لینه و در چاپ نخست سیستما ناتوره نیز وجود داشت. وجود دستگیره های جانبی روی بدنه برای همین منظور تعبیه شده که به راحتی می توانید از آن بهره لازم قیمت تیوپ شنا بزرگسال را ببرید. از این رو میتوان چنین نتیجه گرفت که این سه گروه از جفتسمسانان دارای نیای مشترک هستند. قوزک پا که از جمله بخشهای بارز بدن در جفتسمسانان است در هیچیک از آببازسانان کنونی وجود ندارد و سنگوارههای یافت شده از نهنگهای باستانی تا آغاز دهه نخست هزاره سوم میلادی یا بخش پای عقبی نداشتند یا اندک استخوانهای باقیمانده از آنها آنچنان تحلیل رفته بودند که امکان شناسایی قوزک پا و دیگر ویژگیهای استخوانی مربوط به آن بخش وجود نداشت. در همین سال وسایل مقدماتی بازی ورزش سکی از طرف ریاست گرحندوی در تپه چوک ارغندی (کلپ سکی) اعمار و تمرین آن آغاز گردید. اما در میان سالهای ۱۳۷۳-۱۳۸۰ هجری شمسی مهاجرین افغان در پاکستان با بازی کریکت آشنا شدند؛ و در سالهای اخیر و با بازگشت تعداد زیادی از مهاجران افغان از پاکستان در افغانستان رواج پیدا کردهاست.

دهه ۲۰۰۰ میلادی اما این باور را به کلی دگرگون کرد؛ هنگامی که انبوه دادههای علمی به دست آمده از آزمایشهای مولکولی و نیز یافتههای جدید زیستباستانشناسی نشان دادند که آببازسانان نه تنها در راسته جفتسمسانان قرار دارند که نزدیکترین گروه به آنها تیره اسبآبیان است. تخمینهای زده شده دربارهٔ زمان جدایی نهنگهای دنداندار و بیدندان با هم تفاوت دارند چرا که هر تخمین برآمده از بررسی ویژگیهای جداگانهای از سنگوارههای این جانداران به دست آمدهاست. ارتباط میان میانپنجهسانان و آببازسانان از بررسی ریختشناسانه جمجمه، دندان، و استخوان پساجمجمه تعدادی از ابتداییترین نهنگها با نامهای پروتوستوس، پاکیستوس، رودوستوس، و آمبولوستوس سرچشمه میگیرد. تا سال ۱۹۹۹ میلادی، باور دانشمندان بر این بود که آببازسانان به تکسمسانان نزدیکتر هستند و جفتسمسانان شاخه پایهای کلادی از سمداران هستند. تفاوت عمده این جانوران با آببازسانان کنونی در میزان جلوآمدگی استخوانهای جمجمه است؛ چیزی که در آببازسانان امروزین به شکل تلسکوپی و متمرکز رو به جلو دیده میشود. تا ۳۵ م.س.پ. این جانوران پاهای عقبی خود را از دست داده بودند و برای تغذیه و مکانیابی از پژواک بهره میگرفتند. در هر دو صورت، ارتباط نزدیک این جانوران با جفتسمسانان دوره پالئوسن از شواهد انبوه دیگری از جمله دادههای ایمنیشناسی، دورگهسازی دیانای، توالی دیانای میتوکندریایی، و توالی دیانای هستهای اثبات شدهاست.

این ویژگیها شامل وجود سامانه استخوانی با کارکردی همچون کارکرد دو قرقره متصل به هم در قوزک پای نهنگهای نخستین و نیز دیگر شباهتهای ریختی قوزک پا با جفتسمسانان بودند؛ چیزی که تنها نشان از ارتباط نزدیک آببازسانان با این گروه از پستانداران داشت. با چنین توصیفی میتوان نتیجه گرفت که کهنآببازسانان تا آن هنگام به شکل خسروسوسماریشان به گونه کامل آبزی شده بودند. اینها شامل صاف شدن کامل ستون مهرهها، از دست دادن پاهای عقبی به شکل کامل و به دست آوردن دمباله به عنوان وسیله پیشرانشی، چرخش حفره بینی به سوی بالای سر و پدید آمدن سوراخ تنفسی، و بسیاری دیگر دگرگونیهای ریختی میشوند. قدیمیترین عضو این آرایه نزدیک به ۵۰ میلیون سال پیش پا بر زمین گذاشت و واپسین آنها تا پایان دوران ائوسن منقرض شد، اگرچه نهنگها و دلفینهای امروزین از آن پدید آمدند و به زندگی ادامه دادند. آنان را دربر گرفتهاست؛ چاک پیشآروارهای دارند؛ و سینوسی میانی در آنها پدید آمدهاست.

فلاور (۱۸۸۳) نخستین کسی بود که پیشنهاد داد آنها در واقع گونهای پستاندار هستند که رابطه نزدیکی با جفتسمسانان دارند. تا آن هنگام گمان بر این بود که میانپنجهسانان، که گروهی منقرضشده از پستانداران سمدار گوشتخوار یا همهچیزخوار بودند، گروه خواهر آببازسانان بهشمار میروند. ۸٬۲۳۹ شاخه از این تعداد گویای آن هستند که اسبآبیان و رائوایان دو گروه خواهر بهشمار میروند. در سال ۱۹۹۳ عده یی از بهترین ورزشکاران پرورش اندام کابل که عازم شهر مزار شریف بودند در اثر سقوط هواپیما جانهای شیرین خود را باختند که ضایعه جبرانناپذیر به ورزش کاران پرورش اندام کشور افغانستان میباشد. وظیفه این فدراسیون انسجام باشگاههای ورزشی، براه انداختن رقابتها و حفظ و ترقی دادن انواع فوتبال در کشور میباشد. آببازسانان نوین با نیاکان کهنآببازشان تفاوتهایی دارند؛ از جمله آنها میتوان به ارتباط میان استخوانها در جمجمه برای تطابق بهتر باگذار ورودی بینی (سوراخ هوا) از جلوی سر به بالای آن اشاره کرد. درخت فیلوژنتیک نشاندهنده جایگاه آببازسانان در میان پستانداران و سمداران که بر پایه چندین بررسی مولکولی پیشنهاد شدهاست. هیمالیاستوس در ۵۲٫۵ میلیون سال پیش میزیست و اگر چه سازند کوتار نالا مربوط به رسوبهای اقیانوسی بودهاست، اما بررسی بر روی میزان ایزوتوپ اکسیژن در مینای دندان این جانور نشان از زندگی آن در محیط دارای آب شیرین دارد. Data w᠎as gener​at ed ᠎wi​th G​SA  Conte​nt Ge nera᠎to᠎r ᠎DE MO.

آخرین مطالب