8 راه‌هایی که استخر بادی می‌تواند شما را ورشکست کند - سریع!

پمپ جریان شعاعی: در این پمپها فشار سیال تنها با اعمال نیروی گریز از مرکز افزایش مییابد. توان موجود از باد، تا

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

پمپ جریان شعاعی: در این پمپها فشار سیال تنها با اعمال نیروی گریز از مرکز افزایش مییابد. توان موجود از باد، تابعی از مکعب سرعت باد است، بنابراین با افزایش سرعت باد، خروجی توان تا حداکثر خروجی توربین افزایش مییابد. پمپهای این دسته، با یک سری پروانههای ورودی دارای سرعت مخصوص کمتر از ۴۲۰۰ و با دو سری پروانههای مکشی دارای سرعت مخصوص کمتر از ۶۰۰۰ هستند. توربینهای بادی را میتوان جهت چرخش و سرعت آنها را تنظیم کرد؛ و توربینهای بادی نباید به هم نزدیک ساخته شوند. نیروگاههای هستهای علاوه بر خوبیها یشان عیبهایی هم دارند و زبالههایی را درست میکنند که به سه گروه تقسیم میشوند که به درجهٔ پرتو زایی کم، متوسط و زیاد و میتواند جامد، مایع و گاز باشد. دانهها را میتوان برای تولید سوختهای مایع وسایل نقلیه استفاده کرد در حالی که میتوان کاه را برای تولید گرما یا برق سوزاند. به یک عنوان منبع انرژی، از زیستتوده میتوان مستقیماً از طریق سوزاندن برای تولید گرما استفاده کرد، یا بهطور غیرمستقیم پس از تبدیل آن به اشکال مختلف سوختزیستی استفاده کرد. این امر با تکیه بر یک منبع بومی، پایان ناپذیر و بیشتر مستقل از واردات، امنیت انرژی کشورها را افزایش خواهد داد و باعث افزایش پایداری، کاهش آلودگی، کاهش هزینههای مربوط به کاهش تغییرات آب و هوایی و پایین نگه داشتن قیمت سوختهای فسیلی خواهد شد.

ژئوترمال دما پایین (که بهطور کلی با عنوان "GHP" شناخته میشود) یک فناوری تجدیدپذیر بهطور فزاینده مهم است زیرا هم از انرژی کل سالیانه مرتبط با گرمایش و سرمایش میکاهد، و هم منحنی تقاضای برق را مسطح تر میکند و از نیازهای شدید برق (پیک برق) در تابستان و زمستان میکاهد. در پایان سال ۲۰۱۹، ظرفیت جهانی انرژی زیستی ۱۲۴ گیگاوات بود. اکنون سه ایستگاه برق آبی بزرگتر از ۱۰ گیگاوات در جهان وجود دارد: سد سه دره در چین، سد ایتایپو در مرز برزیل-پاراگوئه و سد گوری در ونزوئلا. بزرگترین آنها سد سهدره (۲۰۰۳) در چین و سد ایتایپو (۱۹۸۴) ساخته شده توسط برزیل و پاراگوئه است. سورگوم شیرین بهویژه برای پرورش در شرایط دیم مناسب است و توسط مؤسسه بینالمللی پژوهشی نباتات برای نواحی نیمه خشک به دلیل پتانسیل آن در تأمین سوخت، همراه با غذا و خوراک دام در مناطق خشک آسیا و آفریقا مورد بررسی قرار گرفتهاست. جکوزی چند نفره که در ساختمانها و محلهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرد. زیستتوده گیاهی را همچنین میتوان از طریق یک توالی فرایندهای شیمیایی از سلولز به گلوکز تجزیه کرد و سپس قند حاصل را بهعنوان سوخت زیستی نسل اول مورد استفاده قرار داد. انرژی زیستی نیرویی است که از تجزیهٔ مواد آب به دست میآید. Po st w​as cre᠎at᠎ed by GSA C᠎ontent Gener​ator Dem᠎over᠎si on​.

در اوایل دهه ۲۰۰۰ اروپا در ایجاد سیاستهای انرژی سلطه داشت، اما اکنون بیشتر کشورهای جهان گونهای سیاست انرژی دارند. سیاستهای حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر در گسترش آنها حیاتی بودهاست. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد بان کی-مون گفتهاست که انرژیهای تجدیدپذیر این توانایی را دارد که فقیرترین کشورها را به سطوح جدیدی از رونق برسانند. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، نسبت به زغالسنگ، گاز یا نفت در اشتغالزایی مؤثرتر است. انتظار میرود فناوریهای EGS و HDR، مانند زمینگرمایی گرمآبی، منابع بارِ پایه (baseload) باشند که مانند نیروگاههای فسیلی ۲۴ ساعته انرژی تولید میکنند. در ایران منابع نفت و سوختهای فسیلی زیاد است و بیشتر آن در جنوب کشور است؛ و به خاطر همین بود که در زمان گذشته کشورهای خارجی سعی داشتند به ایران نفوذ داشته باشند. بیش از ۵۳۰ سال پیش ماشینها در سراسر جهان در حال حرکت بود و با سوختهای فسیلی کار میکرد؛ و آلودگی فراوانی تولید میکرد ولی امروزه ماشینهای خورشیدی روی کار امدهاست؛ و هنوز ماشینهای خورشیدی کامل نشدهاند و گران هستند؛ و به همین دلایل به دست مردم جهان نرسیدهاست. حرکت آب در اقیانوسهای جهان ذخیره وسیعی از انرژی جنبشی یا انرژی در حال حرکت را ایجاد میکند. انرژی زمینگرمایی با دمای بالا از انرژی حرارتی تولیدشده و ذخیرهشده در زمین بهدست میآید.

بسیاری از آنها به تازگی ظهور کردهاند و ممکن است قابل مقایسه با دیگر فناوریهای انرژی تجدیدپذیر باشند، اما تحقق این امر هنوز به جلب توجه کافی و پژوهش، توسعه و تأمین بودجه (RD&D) بستگی دارد. انرژی حرارتی، انرژی تعیینکننده دمای ماده است. این موارد شامل ذرت، نیشکر و بهتازگی سورگوم شیرین است. آب بهطور معمول در امتداد دره رودخانه (با بهکارگیری کانالها، لولهها یا تونلها) منتقل میشود تا زمانی که از کف دره بالاتر باشد، در این صورت میتوان آن را برای سقوط از داخل یک دریچه و چرخاندن یک توربین آزاد کرد. زبالههای پوسیده و زبالههای کشاورزی و انسانی، همگی گاز متان آزاد میکنند - که به آنها گاز دفن زباله یا بیوگاز نیز گفته میشود. علاوه بر این، دامنه گستردهای از سیاستها در سطح ایالتی/استانی و محلی نیز وجود دارد. از آنجا که آب حدود ۸۰۰ برابر چگالتر از هوا است، حتی جریان کمی آب یا یک موج متوسط دریایی نیز میتواند مقدار چشمگیری انرژی تولید کند.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از استخر دخترانه بزرگ ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن