Covid-19 که توسط درصد کمی از مبتلایان پخش می شود: گزارش پرینستون

[ad_1]

بارگذاری..

گزارش جدید دانشگاه پرینستون نشان داده است كه كودكان عامل اصلی انتشار ویروس هستند. مطالعه روی نیم میلیون نفر در هند در معرض ویروس نشان می دهد که انتشار ویروس تنها توسط درصد کمی از افراد آلوده انجام می شود. در سمت چپ ، راست و مرکز ، ما یافته ها را با محقق اصلی بحث می کنیم.

[ad_2]

Source link