پهنه ی Bواقع در شهرک چیتگرواقع درمنطقه ۲۲تهران است. این پروژه یکی از پروژه های مهم و عظیم چند سال اخیر است که از سال ۹۷شروع به ساخت آن کرده اند.ساخت برج های  پهنه Bزیر نظرتعاونی ارتش کشور است و پروانه ساخت آن را سازمان ارتش کشور گرفته است.

 

نقشه ی پهنه Bدر شهرک چیتگر

برج های پهنه Bدارای طرح و معماری خاص و بی نظیری هستند به شکل پروانه ای یا عده ای آن را به شکل علامت بی نهایت نیز توصیف کرده اند.

میتوان گفت که در این پهنه حدود ۱۶برج وجود دارد که تعداد طبقات هر برج ۳۰الی ۴۳طبقه است. متراژ واحد های مسکونی این برج ها متغییر است اگر متراژی بخواهیم بگوییم از ۸۶متر تا ۳۶۰متراست.

نکته ی جالب و حائز اهمیت در مورد این برج ها این است که در برابر زلزله های چند ریشتری و حتی زلزله های ۱۱ریشتری نیز مقاوم هستند و علت آنجنس و نوع ساخت  برج ها است که از اسکلت های فلزی ساخته شدند و اتصال شده  به واسطه ی پیچ و مهره هستند.

برج های پهنه Bشامل برج های G.N.B.Dاست.که هر کدام از این برج ها نیزدارای چندین سری برج های دیگرو دارای ۱۵بلوک نیز هستند.  برج های G/Bدر حال اتمام است.

برج های Gشامل برج های G2/G4است که برجG2به سمت اتوبان همت چشم انداز دارند .برج های G2 ابتدا سهامی بودند و بعدا تبدیل به مسکونی شدند سهامی آن ها ۳۳/۶۳متری بودکه بعد از تصمیم گیری هایی که اتخاذ شد این واحد ها به مسکونی تبدیل شدند .برج های G4نیزاز سمت شرق و غرب برج چشم انداز خوبی دارند و کسانی که سهام داشتند در نوع انتخاب استفاده از آن نقش داشتند.

برج های مBشامل برج های B1/B3است.برج های B1را الماسمی نامند و به این نام معروف است .علت این نام هم این است که تمام این برج ها شیشه است و قسمت جنوبی آن به باغ ملی گیاه شناسی چشم انداز دارد. ووجهه تمایز این برج ها با دیگر برج ها این است که به صورت سهامی انتخاب واحد نشدند و مستقیما انتخاب واحد های به عهدی سازمان ارتش بوده است.برج های B3نیز چشم  اندازیمانند برج هایB1دارند.

 

 

 

برج هایNدارای ۶برج  است که شامل برج های N1/N2/N3/N4/N5/N6

است.که البته ۴برج اول یعنیN1/N2/N3/N3/N4 چشم اندازی یکسان دارند و به سمت اتوبان همت دارای دید هستند. و برج های N5/N6به سمت اتوبان حکیم دید و چشم انداز دارد.

برج های Dنیزدارای۳برج هستند که شامل D0/D2/D3می شوند که به سمت اتوبان همت و باغ گیاه شناسی دید و چشم انداز دارند.

 

ساختمان ها و برج های در حال ساخت پهنه B

 

پهنه ی Bاز طریقبزرگراه هایی مانند خرازی و حکیم  وآزادگان همچنین از طریق بلوار پژوهشی قابل دسترس است.

.

منبع:

https://www.salameno.com/news/55272578/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-B-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

 

 

آموزش سئو