نمونه سوالات آیین نامه 1400 (جدید آبان ماه قبولی 100%)

الف - در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیهای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم واردخیابان مجاور واحدی شون

توسط ABDOOSNEWS در 10 آبان 1400
الف - در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیهای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم واردخیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیلهای است که به سمت راست گردش میکند. در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیلهای است که از راه اصلی عبور میکند. وسیله نقلیهای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفی که در حالشروع حرکت به جلو یا عقب، گردش و یا دور زدن هستند حق تقدم عبور دارد. راننده وسیله نقلیهای که شب در حرکت است و همچنین در هر محل یا زمان دیگری که بهعلت نبودن نور کافی ناشی از ابری بودن هوا، وجود مه، باران، برف، عبور از تونل و مانند آنها دید کافی وجودندارد، باید چراغهای وسایل نقلیه را به ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید. پاسخ درست: راننده نمی تواند پشت سر خود را به درستی و کامل ببیند. رانندگی در بخش وسط راههایی که به وسیله خط کشی یا علایم دیگر به سه بخش تقسیمشدهاند، به جز برای سبقت گرفتن یا گردش به چپ، بر حسب مورد با رعایت علایم و مقررات مربوط، ممنوعاست. رعایت مقررات ماده (۱۳۸) برای وسیله نقلیهای که از راه خصوصی یا شانه راه یا گاراژ یاکوچه یا تعمیرگاه و مانند آنها به معابر عمومی وارد میشود نیز لازم است. آزمون آیین نامه علاوه بر آزادراهها در محلهایی که بر حسب ضرورت با نصب تابلو یا علا یم دیگر حداقلسرعت نیز معین گردیده است، رانندگی با سرعت کمتر از حداقل، مجاز نخواهد بود. 2- رانندگانی که در امتداد دو طرف دست مامور قرار دارند بایستند. با سوالات آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۰ به روز باشید با وجود آنکه سوالات آیین نامه معمولا از بانک سوالات مشترکی بدست میآید اما سال به سال شاهد تغییراتی در آزمونها هستیم که تا حدودی رویکرد سوالات را تحت تاثیر قرار میدهد. ب - از ۵۰ متر مانده به پیچها تا ۵۰ متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن، مگر آنکه بهوسیله علایم، سبقت مجاز شناخته شده باشد. ج - از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونلها و پلها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجازشناخته شده ازمون ایین نامه دست افسر با تصویر باشد. رانندگان حق ندارند در راهها آن قدر با سرعت کم حرکت نمایند که باعث کندی عبور ومرور یا نابسامانی آن بشوند، مگر آنکه برای پرهیز از خطر و تصادف ضروری باشد. چنانچه یکی از دو وسیلهای که میخواهند از کنار یکدیگر عبور کنند به منظور امکان عبور، مجبور بهعقب رفتن بشود، این عمل را باید وسیلهای که در جهت سرازیری قرار دارد انجام دهد، مگر آنکه به طورآشکار انجام آن از سوی راننده واقع در جهت سربالایی آسانتر باشد. گواهی نامه رانندگی مسیری که راننده میخواهد برای سبقت گرفتن وارد آن شود باید تا فاصله دور و مطمئنی ازطرف مقابل خالی از هرگونه وسیله نقلیه بوده و تفاوت سرعت بین وسیله نقلیه او و وسیله نقلیه جلویی برایسبقت کافی باشد تا به این ترتیب موجب به خطر انداختن خود و ترافیک سمت مقابل نشده باشد. تبصره ۱- تردد اتوبوس، مینی بوس، و انواع بارکشها به استثنای وانتها در خط سوم (سرعت)آزادراههای شهری و بین شهری ممنوع است. وی ادامه داد: ازماه آینده این دستورالعمل جدید اجرایی می كنیم از جمله اینكه رانندگانی كه به تازگی گواهی نامه گرفته اند تا سه ماه حق رانندگی به تنهایی ندارند و باید یك نفر كه دارای گواهی نامه پایه دوم یا سوم است در كنار آنان بنشیند و یا باید بیش از یك سال از پایان گواهی نامه او گذشته باشد. جواب : در قانون اولیه و پایه در رانندگی همیشه باید از سمت راست حرکت نمود مگر برای سبقت گردش به چپ و یا مانعی در سمت راست راه وجود داشته باشد . 2- راننده نمی تواند پشت سر خود را به درستی و کامل ببیند. اگر وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک در ساعات و شرایط مندرج در مواد (۱۱۳) و (۱۱۴)در راهها از کار بیفتد، راننده یا متصدی وسیله نقلیه موظف است که در وسط جاده چراغهای الکتریکی بهرنگ قرمز با باتری در فاصلههای ۷۰ متری جلو و عقب و دیگری در پهلوی وسیله از کار افتاده بگذارد. ب ـ برای گردش به چپ باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیهای که در جلو و عقبحرکت میکنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و یا با دادن علامت وارد مسیر مجازسمت چپ شده به طوری که پس از ورود به تقاطع، وسیله نقلیه درحدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس بارعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیهای که مستقیم و در مسیر و محل مجاز در حرکتند با حداقل سرعت بهچپ گردش نماید به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار گیرد. استفاده از چراغهای چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است، مگر در مواردیکه به موجب این آییننامه مجاز باشد. همچنین انحراف و تجاوز وسایل نقلیه به مسیر مقابل (مخالف) ممنوع است مگر در موارد سبقت مجاز وبا رعایت ضوابط سبقت.
آخرین مطالب