مزایای استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی برای موضوع چک موردی

چک و موراد مربوط به دسته‌چک، یکی ازبیش‌ترین و پرتکرارترین پرونده‌های حقوقی را شامل می‌شود.

توسط ABDOOSNEWS در 5 آبان 1400

چک و موراد مربوط به دسته‌چک، یکی ازبیش‌ترین و پرتکرارترین پرونده‌های حقوقی را شامل می‌شود. عدم آگاهی افراد از قوانین چک باعث به دردسر افتادن صادرکننده و دارنده چک می‌شود. بنابراین نیاز است تا افراد نسبت به قوانین مربوط به آن مشاوره‌های حقوقی دریافت کنند. یکی از موارد جدید در قانون چک موردی است که در این مطلب قصد داریم درخصوص آن مطالبی را بیان کنیم.

اگر برای مسئله مرتبط با چک نیاز به تصمیم فوری دارید ولی زمان یا هزینه کافی برای مراجعه حضوری به دفتر وکیل یا مشاور را ندارید می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره‌مند شوید.

 

کاربرد چک موردی و استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی

چک موردی نوعی از چک است که طبق قانون جدید برای افراد حقیقی که دسته‌چک ندارند و به منظور کاهش تقاضا برای دسته‌چک صادر می‌شود. دارندگان حساب جاری برای انجام موردی می‌توانند تقاضای چک موردی داشته باشند.

چک موردی را می‌توان نوآوری در اصلاحیه قانون چک به شمار آورد. چک موردی سندی است که  در اختیار اشخاص حقیقی قرار می گیرد که دسته چک ندارند و این امکان برای آن‌ها فراهم شده تا با مراجعه به بانک اقدام به دریافت برگه‌ای از بانک نمایند که به موجب این برگ می‌توانند چک صادر کنند.

چک موردی این امکان را فراهم می‌آورد تا بدون نیاز به اعتبارسنجی رتبه‌‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. مشتری و صاحب حساب جاری از طریـق سـامانه صـیاد اقدام به دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ چک موردی می‌کند و همانطور که گفتیم نیازی به رعایـت فرآینـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبه‌بندی اعتباری نیست.

اما در صورتی که چک پرداخت نشد چه اتفاقی می‌افتد؟ درصورت عدم پرداخت یا بـه دلیـل نداشـتن موجـودی کـافی یـا تحقـق هـر  یک از علل مقرر در قانون برگشت چـک، صـاحب حسـاب و وکیـل یـا نماینـده امضـاکننده چـک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشـی از چک مزبـور، مشمول محرومیت‌های منـدرج در ماده 5 مکرر الحاقی بـه قـانون و نیـز محرومیت از دریافـت دسـته چک، صدور چک جدیـد و استفاده مجدد از چک موردی خواهند شد.

درصورتی که برای دریافت چک موردی یا مراحل آن سئوال دارید می‌توانید با یک مشاوره حقوقی تلفنی به جواب سئوالات خود برسید.

https://intitr.net/1400/05/24/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/

چک موردی به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟

برطبق قانون به افراد زیر چک موردی تعلق نمی‌گیرد:

  • اشخاص ورشکسته
  • وکیل و یا نماینـده صـادرکننده چـک برگشـتی رفـع سـوءاثر نشـده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون.
  • اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی.
  • اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب مفـاد قـوانین، از داشــتن دســته چــک و چــک مــوردی محکروم شده‌اند.
  • اشخاصی که حساب جاری آن‌هـا بـه دلایـل قـانونی یـا حسـب تصـمیم مرجـع قضـایی مسدود شده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفا بخشـی از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکان‌پذیر است.
  • اشــخاص ورشکســته، ناتوان از پرداخــت محکــوم بــه یــا دارای چــک برگشــتی رفــع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـره ٢ ذیـل مـاده ۲۱ مکـرر قـانون، بـه وکالـت با نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند.

چند نکته در خصوص چک موردی که مشاور حقوقی تلفنی باید به شما بگوید

  • برای صادر چک موردی باید وضعیت  صادرکننده چک موردی در سامانه صیاد استعلام شود و اعطای چک موردی به مشـتری تـاقبـل از تعیـین‌تکلیـف چک‌هـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آن‌ها به بانک، ممنوع است.
  • حداکثر تعداد چک موردی قابل ‌اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر پنج فقره است.
  • این گونه از چک‌ها قابلیت انتقال را ندارند و فقط اشخاص ذی‌نفع در چک موردی می‌توانند آن را وصول نمایند.
  • چک‌های موردی برگشت بخورند و به اصطلاح پاس نشوند، کلیه کارت‌های اعتباری و حساب‌های مشتری به اندازه مبلغ چک مسدود خواهند شد.

دریافت مشاوره حقوقی تلفنی برای چک موردی

درصورتی که قصد صدور چک موردی را دارید و از قوانین آگاهی ندارید یا درصورتی که دارنده چک موردی از شخصی هستید و اطلاعی از نحوه دریافت آن ندارید و نیازمند تصمیم‌گیری سریع هستید می‌توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.

 

یک مشاور حقوقی متخصص و باتجربه تمام اطلاعات حقوقی مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار داده و به سئوالات شما در این زمینه به خوبی پاسخ می‌دهد. در مشاوره حقوقی تلفنی نیازی به مراجعه حضوری و هزینه‌های زیاد ندارید و می‌توانید به‌راحتی و در کم‌ترین زمان به خواسته خود برسید.

آخرین مطالب