مرکز پژوهشها - آیین نامه راهنمایی و رانندگی

چنانچه در معابر يکطرفه، بر خلاف جهت مشخصشده حرکت کنید؛ مرتکب تخلف عبور از محل ممنوع مهم کد 2009 شدهاید و می با

توسط ABDOOSNEWS در 14 بهمن 1400
چنانچه در معابر يکطرفه، بر خلاف جهت مشخصشده حرکت کنید؛ مرتکب تخلف عبور از محل ممنوع مهم کد 2009 شدهاید و می بایست مبلغی بین 21 تا 94.5 هزار تومان را بهعنوان جریمه بپردازید. به کارگیری از شيشه دودی در خودروها بهدلايلی نظیر جذابيت ظاهری و تابش کمتر نور خورشيد به کابين، اينروزها بسيار پرطرفدار است، ولی بايستی اعتنا داشته باشيد که در صورتی که غلظت دودیبودن شيشهها بهحدی باشد که سرنشينان قابل تشخيص نباشند؛ مرتکب تخلف اساسی کد 2114 شدهايد و می بایست پولی بين 31.5 تا 52.5 هزار تومان را بهعنوان جريمه پرداخت کنيد. بهعنوان نمونه اگر پلیس بهخاطر شتاب غیرمجاز به شما فرمان ایست داد و شما بدون دقت به مسیر خود ادامه دادید؛ افزون بر جریمه تخلف مهم خود، 42 هزار تومان نیز می بایست بهعنوان جریمه کد 2060 بپردازید. کد تخلف 2043 مربوط به سبقتگرفتن این دسته از خودروها در معابر شهری می‌گردد و بین 31.5 تا 42 هزار تومان جریمه دارد. ماده21ـ جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و بخشها آزاد تجاری ـ صنعتی، اساسی توجه به مکان و دوران وقوع و جور تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محفظه زیست و ایمنی عبور و مرور و بقیه عامل ها مفید مندرج در ردیفهای(1) تا (6) جدول مورد قضیه ماده(7) همین قانون از یکصدهزار(100.000)ریال تا یکمیلیون (1.000.000)ریال و در بقیه موارد از سی هزار (30.000)ریال تا پانصدهزار (500.000)ریال میباشد و طبق جداولی که به سفارش وزارتخانههای کشور، دادگستری و رویه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده میشود. ولی ترقی تکنولوژی این اورجینال را به تمامی ما اثبات کرد که تصویب تخلفات نیز میتواند راه و روش سادهتری داشته باشد.راهی که حتی کوچکترین تخلفات نیز از چشمش به دور نمیماند و نیازی به بودن سروان نیز نخواهد بود. بر روی رویه ها، کتف جادهها و حریم رسمی آن ها ممنوعاست. صدای ناهنجار وممتد بوق یا این که صدای اگزوز و اصطکاک چرخها و مانند آنها. میگردد، به تعمیرگاه یا این که توقفگاه منتقلسازد. حساس مشاهده این عکسها خواهید دید که سوالات پیچیدگی خاصی ندارد ولی در صورتی که پیش از امتحان هیچ نمونه سوالی را مطالعه نکرده باشید احتمال دارد که در دوران آزمون به خلل بر بخورید. چرا که عبور از چراغ قرمز، افزون بر حادثهساز بودن، حیاتی کد تخلف 2004 شناخته می‌گردد و جريمهای بين 105 تا 210 هزار تومان را در پی نمونه سوال های آئین نامه دارد. در صورتی که نیز در معابر شهری و روستایی کمربند ایمنی خویش را نبسته باشید؛ حیاتی کد تخلف 2160 و میان 5.1 تا 15.3 هزار تومان جریمه خواهید شد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد نمونه سوال ها دین نامه نصیب ششم بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب