روش تست زدن کنکور

روش تست زدن کنکور
اصول درست تست زنی کنکور :
دانش آموزان و داوطلبان کنکور برای آمادگی در کنکور سراسری نیاز به حل تست های بسیاری دارند
داوطلبان کنکور بعد از مطالعه هر درس کنکوری باید برای اینکه از لحاظ کنکوری هم به قدرت خوبی برسند باید تست زنی انجام دهند.
انجام تست زنی خود نیاز به روش های دارد که داطلبان کنکور باید روش صحیح انجام تست زنی کنکور را بدانند
در اینجا ما به شما روش تست زدن کنکور را آموزش می دهیم :
مواردی که در تست زنی مهم هستند :
زمان حل تست
سرعت حل تست
دقت در حل تست
اشتباهات رایج داوطلبان در تست زدن :
باتوجه به بررسی های اوج یادگیری که منبع ما می باشد گروهی از داوطلبان کنکور برای حل یک تست زمان زیادی را صرف می کنند
این گروه از دانش آموزان به علت کمبود وقت ناچار هستند به بسیاری از تست ها پاسخ ندهند.
بعضی از داوطلبان کنکور نیز به علت اینکه شاید در انتهای آزمون با کمبود زمان مواجه شوند تست زدن را بدون دقت انجام می دهند و سوالات را سریع خوانده و سریع جواب می دهند.
داوطلبانی که در بالا درمورد آنها صحبت شد و این اشتباهات را انجام میدهند احتمال موفقیت آنها کم است زیرا یا به علت سرعت پایین در تست زدن نتوانسته اند به بسیاری از تست ها جواب دهند یا گروهی دیگر که تست ها را بی دقت جواب داده اند و هر دو گروه درصد کمی به دست می آورند پس احتمال موفقیت آنها پایین می آید.
جهت مطالعه روش تست زدن فیزیک امیر مسعودی کلیک کنید
پیشنهاد ما برای تست زنی صحیح :
داوطلبان بهتر است برای پاسخ گویی به تست ها سوال و گزینه های جواب را با دقت بخوانند و جواب را به علت نزدیک بودن به هم بهتر است مقایسه سریع انجام دهند و سپس پاسخ نهایی را درج کنند.
داوطلبان نیازی نیست به همه تست ها جواب دهند زیرا آزمون کنکور سراسری جایی برای پاسخ های ریسکی نمی باشد
پس بهتر است تا مطمئن به پاسخگویی صحیح تستی نیستید تستی را پاسخ ندهید زیرا پاسخ های غلط نمره منفی برای شما حساب می شود.