تخفیف برای وزیر رامش پوخریال در مورد حقوق اجاره خانه های یک ساله در خانه

[ad_1]

بارگذاری..

دادگاه عالی امروز علیه وزیر خارجه اتحادیه رامش پوخریال نیشانک به دلیل پرداخت نشدن اجاره بها برای خانه های یک ساله خود در اوتاراخند ، جایی که وزیران ارشد سابق از حکم دادگاه عالی در سال گذشته برخوردار بودند ، اقدام حقیر را متوقف کرد.

[ad_2]

Source link