بازی فکری کودکان؛ ۱۴ بازی برای تقویت ذهن و خلاقیت کودک – چطور

کدام ملت بدبخت و زمامدار بی خردی است که به عشق یار موهوم خود را به قهر چاه بیندازد تامار بگیرد؟ آرزوی ماست. و اما کار وزارت کار، چنانچه میدانید وضع کارگر بسیار به مدت کار بیش از میزان قانونی دستمزد کمتراز حداقل معینه، وضع بهداشت، مسکن و فرهنگ تاسف آور است. ولی ما در این مدت چیزی جزپرداخت حقوقهای هنگفت به آقایان مستشاران ندیدهایم. آقای ساعد که با آمریکا ئیهای مقیم تهران خیلی دوست هستند از دوستی ایشان فقط این استفاده را کردند که کشور ما را مفت و مجانی تسلیم بلوک غربی کنند سایر افراد هیئت حاکمه هم در این چند سال باین کار کمک کردهاند از ترس چندتا مرغ شل، چندتا درخت انگور، خود را مفت به دامن امریکا انداختند در صورتیکه ایران از این اکازیون استفادههای عظیم ممکن بود ببرد. این کمکهای مهمی که آمریکا برای آبادانی کشور ماکردهاست کو؟

یک بازی فکری خوب
چه خوب که این مطلب به دردتون خورده! چرا ایران را دست بسته مخاطرات کردید اگر خطری متوجه مملکت بدبخت مابشود چه جواب خواهید داد؟ چرا جلوی گمرکات خودتان را سد نمیکنید تاده برابر این یازده ملیون دلار آشغال و کثافات امریکائی وارد بازارهای ایران نشود؟ این سیاست اگر مبنای اطاعت از اوامر بیگانگان نداشته باشد جزساده لوحی و بی مغزی چه نامی دارد؟ دویست و پنجاه ملیون دلار قرضه بانک بین المللی چه شد؟ بعداز تمام تبلیغات دولت امریکا و بلندگوی ایرانی آنها تازه معلوم شدهاست که اگرکنکره امریکا تصویب کند به عنوان اصل چهارم برنامه ترومن مبلغی که در حدود یازده ملیون دلار است به ایران خواهند داد.

دانلود بازی فکری ممالکی مثل ایران و در موقعیتی نظیر موقعیت جغرافیائی ما محال است تا میلیاردها پول نگیرند خود را متمایل بسیاست امریکا نشان دهند. تا دینار آخرپول آن را وصول کردند اسلحه هائی که به ما دادند از ما دلار گرفتند و در مقابل دوچین دوچین مستشاران امریکائی را با حقوقهای کمرشکن استخدام میکنیم سه سال است که میگویند این مستشارها برای مطالعه خرابی اوضاع اقتصادی ایران میآیند و در نتیجه گزارشاتشان امریکا دست به جیب سخاوت خواهد کرد و ایران رشک بهشت برین خواهد شد. در این حالت از بازی کردن، نه نیازی به هماهنگی با دیگران است و زمان و تمام لذت برای فرد مورد بحث ما است. این بازی هم فال است و هم تماشا؛ چون علاوه بر اینکه از شنیدن آهنگها لذت میبرید، باسلیقه موسیقایی همراهتان بازی فکری چوبی نیز آشنا میشوید. کودکان میتوانند با کار کردن با آن حس لذت و موفقیت را در طول روز تجربه کنند. تعداد نفراتی که میتوانند در بازی تیزبین حضور پیدا کنند تا به ۸ نفر هم خواهد رسید که میتوانند همزمان با هم بازی کنند.

بازی بسیار سبک که به استراتژی شگفت انگیزی نیاز دارد. در بازی با سپاهان، داور خودش به ما گفت که این بازیکن میخواهد اخراج شود. امریکائیها حتی حاضرنشدند چندصدتن گندمی که به ما میدهند هدیه کنند. البته در ادامه بازی را تحت عنوان Game for Peace و حذف خون از بازی در چین عرضه کردند تا بالأخره بدینوسیله مجوز دريافت کنند. بازی بسیار سبک که به استراتژی شگفت انگیزی نیاز دارد. هایو تا حدودی شبیه به بازی شطرنج است اما چون صفحهای ندارد هیجان بیشتری دارد. بازی که هم فکری است و هم آنلاین! استفاده از بازی های فکری برای کاهش تنش و استرس یکی از پیشنهادهای معروف پزشکان به بیماران می باشد زیرا تحقیقات نشان داده است که در حین انجام این بازی ها افراد به تنش های روزمره خود کمتر فکر می کنند و احساس آرامش بیشتری را دارند همانطور که گفتیم برخی از بازی های فکری در قالب معما و تست هوش می باشند.

آموزش سئو

ایندکسر