“این شما هندوتوا است؟” Uddhav Thackeray به دلیل گوشت گاو در گوا به فرماندار حمله کرد

[ad_1]

بارگذاری..

جدال رئیس وزیر در مقابل فرماندار در ماهاراشترا در روز دوسهرا ادامه داشت ، در حالی که اوداو تاکری در سخنرانی ویجایاداشامی به بهاگات سینگ کوشیاری حمله کرد و به او توصیه کرد که سخنرانی رئیس RSS ماهان باگاوات را دنبال کند. با حفظ تعریف مدیر RSS از هندوتوا به عنوان معیار ، وی همچنین هشدار داد – “اگر کسی بخواهد ما را به چالش بکشد ، این کار را با خطر خود انجام دهید”. آقای تاكرائی بدون نام بردن از فرماندار گفت: “در مورد هندوتوا از ما سال می شود زیرا هنوز معابد را باز نكرده ایم.”

[ad_2]

Source link