آلودگی هوا منجر به افزایش مرگ و میر می شود؟

[ad_1]

بارگذاری..

گزارش جدید هاروارد توضیح می دهد که چگونه قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا منجر به افزایش مرگ ناشی از COVID-19 می شود. آخرین چیزی که هند به آن نیاز دارد ، افزایش عمده مربوط به آلودگی در مرگ و میرهای Covid است. به نظر می رسد دولت این موضوع را تأیید كرده و به دیوان عالی کشور گفته است كه آنها قانونی را برای مقابله با سوزاندن مواد ریخته كشوری وضع می كنند.

[ad_2]

Source link